Kindcentrumraad

Vanuit de kindcentrumgedachte vormen MR (voor het schoolgedeelte) en LOC (voor het opvang gedeelte) samen de Kindcentrumraad (KC).
Vier tot vijf keer per jaar is er een KC-raad vergadering. De vergaderingen zijn openbaar en dus ook voor iedere ouder als toehoorder toegankelijk.
De data zijn:
22-03-2022
24-05-2022
05-07-2022
 
In de KC-raad hebben de volgende mensen zitting:
 
Teamleden in de KCR:
  • Irene Vloet (vanuit onderwijs)
  • Yente Willems (vanuit onderwijs)
  • Amber van Boxmeer (vanuit opvang)
Ouders in de KCR:
  • Joost Meulendijks (onderwijs)
  • Janneke Crooijmans (vanuit onderwijs)
  • Nicole Joosten (vanuit opvang)
  • Milou Hikspoors (vanuit opvang)
  • Debbie de Koning (vanuit opvang)
Het e-mailadres van de KCR is:  kastanjelaar.kcraad@stichtinggoo.nl

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft haar eigen verantwoordelijkheid. Het is een wettelijk geautoriseerd orgaan. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in een eigen reglement, ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school.
De teamleden en ouders die vanuit het onderwijs in de KCR zitten zijn samen de MR-geleding.

Samenstelling MR
In het basisonderwijs (BO) bestaat de MR alleen uit ouders en personeel. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.

Taken MR
De MR praat mee over alles wat met het schoolgedeelte te maken heeft. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de leiding van het kindcentrum. Alle rechten van de MR staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Instemmingsrecht onderwijs
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de informatiegids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
 
Lokale oudercommissie (LOC)
De wet op de kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht. Deze oudercommissie heeft als doel om namens de ouders te participeren in het beleid van het opvanggedeelte (dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang) van een kindcentrum en op deze manier kwaliteit van de opvang te waarborgen en te verbeteren.
De ouders die vanuit de opvang in de KCR zitten zijn samen de LOC-geleding.
 
De LOC bespreekt samen zaken die te maken hebben met het beleid voor de opvang zoals pedagogisch beleid, voedingsbeleid, tarieven en openingstijden.
 
Verslagen van de bijeenkomsten zijn te vinden in de map op locatie kinderdagverblijf. Deze map is toegankelijk voor alle ouders van kinderen die gebruik maken van de opvang, peuterwerk of BSO.
 
GOO Raad
Voor de kindcentra vallend onder het bevoegd gezag van GOO is een GOO RAAD opgericht. In deze raad zijn zowel Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) als COC (Centrale Oudercommissie) vertegenwoordigd. De GOO RAAD is bevoegd tot bespreking van die aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de kindcentra van GOO. Daarnaast kan ze schriftelijke voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag.
De GOO RAAD heeft adviesrecht onder meer met betrekking tot kaders voor vaststelling van het regionaal vakantierooster, vaststellen of wijzigen van beleid ten aanzien van het onderhoud van gebouwen en instemmingsrecht met betrekking tot onder meer het wijzigen van een benoemingsprocedure van de kindcentrumleiding.  
De GOO RAAD vergadert zowel zelfstandig als met het College van Bestuur van GOO.