Ouderraad

Deze raad is een oudergeleding die in nauwe samenwerking met het managementteam, teamleden en kindcentrumraad (KCR) zorg draagt voor een groot aantal activiteiten.
De vergaderdata van de ouderraad voor komend schooljaar zijn:

4 oktober 2022
29 november 2022 
7 februari 2023
4 april 2023
13 juni 2023

De activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. Je kunt de ouders van de ouderraad altijd aanspreken over wat er georganiseerd wordt.
De ouderraad stelt zich als doel:
  • Het onderhouden van regelmatig contact met het team
  • Het verlenen van medewerking aan schoolactiviteiten
  • Het mede organiseren van buitenschoolse activiteiten zoals: schoolreis voor groep 1 t/m 8, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, Pasen en sportdag
  • Het betrekken van ouders bij het schoolgebeuren
  • Activiteiten te organiseren waardoor de verkeersveiligheid rondom de school vergroot wordt
  • Extra geld voor activiteiten op school te verdienen, dit doet de OR in Milheeze door mee te helpen bij het inzamelen van oud papier
  • 50% van de kosten van het Marietje Kessels project voor groep 7 en 8 te betalen
Op dit moment nemen de volgende personen zitting in de ouderraad:
Kim Heesmans
Yvon van der Horst
Sara Meulenbroeks
Teun van de Nieuwenhof
Maja Scharroo
Mayke Sleegers
Patrick Teluy
Leonie Welte
 
Bij wet is geregeld dat de ouderraad u een contract moet aanbieden, waarin staat wat de hoogte is van de ouderbijdrage en wat er met de ouderbijdrage gedaan wordt. Je ontvangt dit contract (overeenkomst ouderbijdrage) wanneer je kind hier op school komt.

Dit contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tot het jongste kind van school is.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door de ouderraad, met goedkeuring van de KCR, vastgesteld.
 
De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op € 15,00 per kind (per jaar).
Aan ouders wordt verzocht de ouderbijdrage vóór 30 september 2020 over te maken op de rekening van de ouderraad, o.v.v. voor- en achternaam kind(eren)).
 
Ouderbijdrage voor kinderen die instromen:
Instromen t/m december:                € 15,00
Instromen vanaf januari t/m mei: € 10,00
Zie ook 'overeenkomst ouderbijdrage'.
 
Rekening:
OR de Kastanjelaar Milheeze
IBAN: NL91 RABO 0104 1057 04
o.v.v. voor- en achternaam kind(eren)