Verlof

Bij veel ouders/verzorgers bestaat onduidelijkheid over het aanvragen van verlof bij allerlei gelegenheden. Daardoor kunnen vervelende situaties ontstaan tussen ouder/verzorgers en school. Door deze informatie willen we dit voorkomen.

Het is voor u van belang te weten dat alle regelingen op het gebied van verlof niet door school zijn vastgesteld. Het zijn algemene regels die vastgelegd zijn in de leerplichtwet. De school moet zich aan deze regels houden.
De afdeling leerlingplicht van de gemeente treedt op als controlerende en corrigerende partij.

Welke situaties maken scholen mee?
 • Ouders / verzorgers hebben een vakantie geboekt. de vliegtickets zijn binnen en daarna wordt gevraagd of het  mogelijk is dat hun zoon of dochter vrij krijgt
 • De vakantie is al geregeld en een paar weken van te voren krijgt de school de mededeling dat de jongere  gedurende een aantal dagen niet aanwezig zal zijn
 • De jongere kan met een vriend/vriendin en de ouders/verzorgers van de vriend/vriendin mee op vakantie  de vakantietijden zijn echter niet gelijk. Dit betekent dat de jongere een paar dagen later op school komt. De ouders/verzorgers doen een beroep op school om deze vakantie voor hun zoon of dochter mogelijk te maken
 • Ouders/verzorgers melden hun zoon of dochter regelmatig een paar dagen voor of na een vakantie ziek. Het  is inmiddels een publiek geheim dat er sprake is van vakantieverlenging

De hiervoor genoemde situaties veroorzaken vaak een gespannen verhouding tussen ouders/ verzorgers en school. Met deze informatie hopen wij u volledig te informeren over wanneer de school wel of geen verlof mag verlenen.

In welke situaties mag een directeur van een school een kind verlof geven?
 • Voor het vervullen van godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen. Dit moet echter vooraf tijdig gemeld worden aan de directeur van de school. Een aanvraag van meerdere vrije dagen om een religieus feest  in het buitenland te vieren kan door de directeur niet gehonoreerd worden; een vrije dag kan alleen worden verstrekt voor de religieuze feestdag zelf
 • Als wegens de specifieke aard van het beroep van 1 van de ouders/verzorgers vakantie tijdens geen enkele schoolvakantie mogelijk is
Voorwaarden
 • De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar
 • Een werkgeversverklaring alleen is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie. Uit jurisprudentie blijkt namelijk dat er vanuit gegaan wordt dat een van de ouders aan moet kunnen tonen dat het merendeel van zijn/haar inkomsten slechts in de zomervakantie kan worden verdiend
 • De aanvraag moet minstens acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend
 • De verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan
 • De betrokken ouders/verzorgers moeten zelf aan de vakantie deelnemen
 • Er mag maar eenmaal per schooljaar om dezelfde reden verlof worden verleend: dus niet tweemaal een week
Andere omstandigheden die in aanmerking komen voor verlof
 • Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot de 3e graad en vieringen van een 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. En vieringen van een 25-, 40- of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders
 • Bij verhuizing van het gezin
 • Bij ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot de 4e graad en bij overlijden van bloed- of aanverwanten

Verlofaanvragen bij bovenstaande situaties worden altijd individueel beoordeeld. Dit geldt meestal ook voor de duur van de verlofaanvraag, bijvoorbeeld bij een ernstige ziekte van een familielid. Er kunnen ook andere omstandigheden zijn waarbij u verlof wilt aanvragen.
De algemene regel hierbij is dat verlof wordt verleend als een kennelijk onredelijke situatie voorkomen kan worden. Het zijn vaak omstandigheden die buiten de wil en invloed van leerling en/of ouders / verzorgers liggen.

Welke situaties komen niet in aanmerking voor verlof.
 • Familiebezoek in het buitenland
 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met te verwachten verkeersdrukte
 • Verlof wegens vakantie van vrienden / vriendinnen
 • Verlof omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn
 • Uitnodiging van familie of vrienden buiten de normale vakantietijd
 • Het verzilveren van een gewonnen reis buiten de normale vakantietijd
Indienen aanvraag

Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar door op onderstaande link te klikken of bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag tijdig, indien mogelijk ten minste 8 weken van te voren, in bij de directeur van de school. Hij / zij neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als de aanvraag betrekking heeft op een periode van meer dan 10 schooldagen, wordt de aanvraag  doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze neemt vervolgens een besluit.
Bij afwijzing kunt u altijd schriftelijk bezwaar aantekenen bij de persoon die het besluit heeft genomen.
U krijgt altijd de gelegenheid uw bezwaar mondeling toe te lichten.

Tot slot

Wanneer u geen toestemming hebt voor extra verlof voor uw kinderen en u houdt uw kinderen toch van school, dan is de directeur van de school wettelijk verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar zal u in dat geval oproepen en kan er toe besluiten proces verbaal op te maken.

Tips
 • Voor de vakantieperiode raadpleeg altijd de schoolgids
 • Vraag verlof altijd zo tijdig mogelijk aan
 • Overleg bij eventuele twijfel altijd vooraf met de directeur van de school
 • De school streeft altijd naar een voor alle partijen redelijke oplossing
Downloaden verlofformulier: verlofaanvraag