Hier staan wij voor

Brede talentontwikkeling

Bij kindcentrum De Kastanjelaar wordt uiteraard aandacht gegeven aan vakken als rekenen, taal en lezen. Maar: we doen natuurlijk nog veel meer dan lesgeven in deze cognitieve vakken. Talentontwikkeling vinden wij namelijk onmisbaar. Dat is belangrijk, omdat het kinderen de kans geeft hun kwaliteiten te ontdekken.

Bewegend leren
Zo is er veel aandacht voor bewegend leren, waarbij kinderen op een actieve manier kennis tot zich nemen. Een voorbeeld? Op het schoolplein tekenen we weleens hinkelbanen om de tafels te automatiseren. Even wat anders dan leren uit een boek! Ook organiseren we twee keer per jaar een techniekweek. Als school in de Brainport-regio, waar veel technische kennis beschikbaar is, zien we dit als een kans. Technische bedrijven verzorgen tijdens techniekweken allerlei gastlessen. Soms bezoeken kinderen zelf ook bedrijven in de buurt.

Maatschappelijke thema's
Essentiële onderwerpen zoals zelfvertrouwen en maatschappelijke thema's hebben een belangrijke plek in ons aanbod. Voorbeelden daarvan zijn het Marietje Kessels Project, voor alle kinderen in onze bovenbouwgroepen. Met als hoofddoel: een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Of de Griefel-methode, waarbij onze kleuters leren om van spanning naar ontspanning te gaan.

Muziek
Muziek is ook een belangrijk thema op ons kindcentrum. Alle kinderen krijgen de mogelijkheid om een instrument te leren bespelen en er wordt samengewerkt met plaatselijke verenigingen, zoals de fanfare. Er worden regelmatig muziekvoorstellingen georganiseerd en er zijn verschillende muzieklessen beschikbaar op school, zelfs al voor de kleuters. Hierdoor krijgen alle kinderen de kans om hun muzikale talenten te ontwikkelen en te laten zien.

Sociale verbinding

Als enige basisschool in het dorp is sociale verbinding een belangrijk onderdeel van ons kindcentrum. Door allerlei activiteiten wordt er contact gelegd tussen ons en de gemeenschap. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor bewegen met senioren, om zo de verbinding tussen jong en oud te versterken. En tijdens onze kerstviering zijn dorpsgenoten welkom.

Ons kent ons
De school is gevestigd in een multifunctionele accommodatie waar verenigingen in- en uitlopen. Door de kleinschaligheid van het dorp kent iedereen elkaar. Dit zorgt voor een gevoel van sociale veiligheid. Elke maand vindt er een maandafsluiting plaats en worden er per groep optredens verzorgd. Iedereen, ook de rest van het dorp, is dan welkom voor een kijkje in de klas.

Quote van Joost: 'Ik vind het heel goed dat De Kastanjelaar ruimte biedt voor projecten binnen het dorp, zoals muziek of zwerfafval. Onderwijs is prioriteit, maar daarnaast vind ik het sociale aspect van een kindcentrum ook erg belangrijk.'

Zelfvertrouwen stimuleren

Zelfvertrouwen is een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van een gezonde en positieve persoonlijkheid. Op ons kindcentrum hebben we verschillende manieren om dat zelfvertrouwen te stimuleren. Leerlingen uit groep 7 lezen bijvoorbeeld samen met kinderen uit groep 4. Juist de leerlingen die niet het hoogste leesniveau hebben, ervaren deze momenten als een echte opsteker. Ook binnen het rekenonderwijs werken we met groepjes leerlingen die afkomstig zijn uit allerlei klassen.

Kindgesprekken
Op ons kindcentrum zijn kinderen medeverantwoordelijk voor hun ontwikkeling. We zien hen als eigenaar van hun eigen groei. Tijdens 1-op-1 gesprekken bespreken we de voortgang. In de bovenbouw is het 'huiswerk op maat-pakket' een voortvloeisel uit deze kindgesprekken. Het kind kiest zélf een vak waar het thuis mee aan de slag gaat. Dit stimuleert de motivatie en het zelfvertrouwen bij leerlingen, omdat ze zien dat hun inspanningen leiden tot groei en ontwikkeling.

Leerlingvolgsysteem
Het leerlingvolgsysteem IEP (alternatief voor Cito) is een nieuw toetssysteem, dat niet focust op cijfers, maar juist op de groei van leerlingen. Het doel is dat elke leerling trots kan zijn op het rapport en niet alleen wordt afgerekend op basis van de hoofdvakken rekenen, taal en spelling. Er wordt ook gekeken naar leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatieve vermogens. Op deze manier krijgen leerlingen inzicht in hun talenten en wordt er niet alleen gefocust op waar ze minder goed in zijn, maar juist op waar ze in uitblinken.